Η εταιρία A.A.A. LIMASSOL STADIUM LIMITED δέχεται προσφορές για την Εμπορική Επωνυμία του νέου Ποδοσφαιρικού Σταδίου

Η εταιρία A.A.A. LIMASSOL STADIUM LIMITED δέχεται προσφορές για την Εμπορική Επωνυμία του υπό ανέγερση νέου Ποδοσφαιρικού Σταδίου στην Λεμεσό.Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι υπό μορφή διαγωνισμού και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες όπως αποστείλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@limarena.com πριν από τις 18/02/22 και η ώρα 13:00. Στις ενδιαφερόμενες εταιρίες θα γίνει αναλυτική παρουσίαση στην οποία θα επεξηγούνταιεπακριβώς οι όροι και τα οφέλη της συνεργασίας τους.

The company A.A.A. LIMASSOL STADIUM LIMITED is now accepting offers for the Namingright of the new football stadium of Limassol.Interested companies must submit their information and express their interest in the tenderto info@limarena.com by 18/02/22 at 13:00.A presentation will be given to all interested parties explaining the terms and conditions of a potential collaboration but also the benefits that will come from such a cooperation.